Około osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę także i dzisiaj, wiele osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ponieważ posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brak gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy nie jest równy – przeważająca ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są na ogół niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami obarczona zostaje wyłącznie jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, iż w przypadku braku wpłaty, np. przez okres 3 kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera nieznaczną część z funduszu, jaki do tej pory zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, stąd nierzadko posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków zgromadzonych dotychczas na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.